กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


สารพันปัญหา สิทธิประโยชน์กำลังพล

1. กรณีช่วยราชการ ศบท.นทพ. ต้องรับรองเวลาราชการที่ใด
ตอบ หน่วยที่ทำการรับรอง คือ ฝกพ.ศพท. ชั้น 2 อาคาร บก.ทท.

2. กรณีที่เป็นทหารกองหนุนต้องตรวจสอบเวลาราชการที่ใด
ตอบ หน่วยที่ตนเองเข้ารับราชการตอนเป็นทหารกองประจำการ รับรองเวลาราชการเป็นทหาร และรายการเงินเดือน (ส.ข.7)

3. เกษียณแล้วได้เงินอะไรบ้าง
ตอบ
1. ได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494)
1.1 บำเหน็จปกติ = เงินเดือนสุดท้าย x เวลราราชการ (ได้รับเงินก้อนเดียวไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล)
1.2. บำนาญปกติ = เงินเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ / 50
- ผู้รับบำนาญก็จะได้รับเงินบำนาญ (กรณีเลือกรับบำนาญ) บำเหน็จดำรงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ (ทายาท) เป็นต้น แต่หากเสียชีวิตลงไปถึงแม้สวัสดิการและสิทธิปะรโยชน์สำหรับเจ้าตัวจะหมดไป หากสิทธิบางรายการจะเกิดกับทายาท เช่น เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยเหลือ 3 เดือน เงิน กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข.) เป็นต้น

2. บำเหน็จดำรงชีพ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบำนาญขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (คนละส่วนกับเงินบำนาญ) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบำนาญในการดำรงชีพให้เหมาะสม กับสถาวะเศรษฐกิจ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยให้สิทธิได้รับในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยมีผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ กรณีแรก คือ ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับไม่เกิน 200,000 บาท และกรณีที่สอง คือ ผู้รับบำนาญที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท แต่ถ้าได้รับ 200,000 บาท ไปแล้ว ก็ให้ขอรับเพิ่มไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท (กรณีประสงค์และใช้สิทธิไปแล้ว เงินส่วนนี้จะถูกนำไปหักออกจากเงินบำเหน็จตกทอด เมื่อผู้รับบำนาญเสียชีวิต)

4. รับราชการไม่ถึง 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) ได้อะไรบ้าง (บรรจุเข้ารับราชการตอนอายุมาก)
ตอบ กรณีเกษียณได้รับบำเหน็จ (ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม)