กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศกรมสารบรรณทหาร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

21 มิ.ย.65

พล.ท. กำธร อ่ำสุข จก.สบ.ทหาร เป็นผู้แทน ผบ.ทสส.ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ บก.ทท. ในส่วนของ สบ.ทหาร
อ่านต่อ >>

15 มิ.ย.65

สบ.ทหาร จัดกำลังพลร่วมกับผู้พักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม ๕ ส.
อ่านต่อ >>

13 มิ.ย.65

กรมสารบรรณทหาร (โดย กสบ.สบ.ทหาร) ทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (E-Document) ณ ห้องเตรียมการ ชั้น ๙ อาคาร ๙ บก.ทท.
อ่านต่อ >>

19 พ.ค.65

พล.ท. กำธร อ่ำสุข จก.สบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ ๖
อ่านต่อ >>
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- บัญชีแจกจ่ายเอกสารประกอบการลงบัญชีแบบ บช. แบบพิมพ์ กง. และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ขออนุมัติยกเลิกและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานของ สบ.ทหาร

- ขออนุมัติยกเลิกและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประหยัดน้ำของ สบ.ทหาร

- การสร้างเเละซ่อมเเซมบ้านพักพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ สังกัด บก.ทท.

- บัญชี ๘ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๕

- รายการแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพื่อตรวจสอบ)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๔

- เสนอความต้องการหลักสูตรสายสารบรรณ ปี 63

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (1)

- เอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๓ (2)

- แบบสำรวจความต้องการการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศของ สบ.ทหาร

- ใบเบิกเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่าง ๆ งป.๖๒

- สรุปผลการตรวจรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสารบรรณทหาร

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สบ.ทหาร

- รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2561

- แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

- นโยบาย จก.สบ.ทหาร 2561

- แผนปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร ปี 2560

- แบบฟอร์มข้อมูลงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน อศจ.

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014