กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ และมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ท่านที่ ๑ ได้บรรยายสรุป เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ : เนื้อหาและความเชื่อมโยงกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย” จากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ได้บรรยายสรุปเรื่อง บทบาทและภารกิจหลักที่สำคัญของทหารในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของกองทัพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการทหารทั้งปวง รวมถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคงแบบองค์รวม พิจารณา ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน ต่อไป

โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธ.ค.

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ ณ สมาคมเมืองทองนิเวศน์ 1

       

วันที่ 17 ต.ค.62 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ ณ สมาคมเมืองทองนิเวศน์ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงครัวพระราชทาน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การกำจัดขยะวัชพืช การขุดลอกคลอง และร่วมกิจกรรมพ่นจุลินทรีย์ลงคลองตาอูฐ เพื่อปรังปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

“ร.10”ทรงเจิม “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” เป็นลำแรก ในรัชกาลปัจจุบัน

     

ปลาบปลื้ม เป็นที่สุด “ร.10”ทรงเจิม “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” เป็นลำแรก ในรัชกาลปัจจุบัน ชี้ เป็น เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ต่อจากเกาหลี ....ทัพเรือ ยิงสลุตถวาย 21นัด กึกก้อง ทรงทอดพระเนตรห้องศูนย์ยุทธการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่16 ต.ค.62 เวลา 18.00 น โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลตำรวจตรี ประการ ประจง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวนภาวรรณ ขุนอักษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในขณะที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตหลวงถวายความเคารพ จำนวน 21 นัด พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ และ นาวาเอก สมิทนัท คุณวัฒน์ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช กราบบังคมทูลถวายรายงานตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังบริเวณหัวเรือ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่แผ่นป้ายชื่อเรือหลวงภูมิพล แล้วทรงคล้องพวงมาลัยบริเวณ ใต้แผ่นชื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เข้าภายในเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรห้องศูนย์ยุทธการ จากนั้นเสด็จไปยังห้องโถงนายทหารเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ผู้บัญชาการทหารเรือน้อมเกล้าฯ ถวายเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจำลอง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ทูลเกล้าฯ ถวายลองลูกปืนยิงสลุตนัดแรก ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมาลา ปักชื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทูลเกล้าฯ ถวายสมุดลงพระปรมาภิไธย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมุดลงพระนามาภิไธย แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และ พระนามาภิไธย จากนั้น เสด็จลงจากเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เข้าพลับพลาพิธี เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตถวายความเคารพ จำนวน 21 นัด ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราขอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ