กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


สิทธิประโยชน์กำลังพล

- คู่มือสิทธิประโยชน์กำลังพล

- คู่มือการขอรับบำเหน็จ บำนาญให้แก่กำลังพลเกษียณอายุราชการ ปี 60

- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

- แบบแจ้งข้อมูล

- เอกสารที่ใช้ในการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

- แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300)

- แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (สรจ.1)

- หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3)

- แบบขอรับเงินจากกองทุน (กบข.)

- แผ่นพับ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อออกจากราชการ

- แบบคำร้องขอให้ธนาคารหักเงินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์

- หน่วยเบิกจ่ายบำนาญ