กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


19 พ.ค.65 พล.ท. กำธร อ่ำสุข จก.สบ.ทหาร เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโสบก.ทท. รุ่นที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๖๐ นาย (ชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ. และ พ.อ.อ.) ณ ห้องประชุมและสัมมนา ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙ บก.ทท.