กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘

สารบัญ

หน้า
ตอน ๑ ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘
หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ
หมวด ๒ การรับและส่งหนังสือ
หมวด ๓ การเก็บรักษา การยืม และทำลายหนังสือ
หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง ๑๑
ผนวก ก รายละเอียดการจัดทำแบบหนังสือ พร้อมตัวอย่าง
อนุผนวก ๑ แบบหนังสือภายนอก ๑๕
อนุผนวก ๒ แบบหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ ๒๑
อนุผนวก ๓ แบบหนังสือภายในใช้กระดาษตราครุฑ ๒๖
อนุผนวก ๔ แบบหนังสือประทับตรา ๓๒
อนุผนวก ๕ แบบคำสั่งทั่วไป ๓๗
อนุผนวก ๖ แบบคำสั่งเฉพาะ ๔๔
อนุผนวก ๗ แบบระเบียบ ๔๙
อนุผนวก ๘ แบบประกาศ ๕๔
อนุผนวก ๙ แบบแถลงการณ์ ๕๙
อนุผนวก ๑๐ แบบข่าว ๖๔
อนุผนวก ๑๑ แบบหนังสือรับรอง ๗๐
อนุผนวก ๑๒ แบบรายงานการประชุม ๗๕
อนุผนวก ๑๓ แบบบันทึก ๗๙
ผนวก ข หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ บก.ทท.
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ บก.ทท. ๘๕
ผนวก ค คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ๙๐
ผนวก ง รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทำหนังสือราชการ
การลงชื่อและตำแหน่ง ๙๗
การรายงานและการออกที่หนังสือของคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ๙๘
การเขียนภาคสรุป ๙๘
การเขียนอ้างถึง สิ่งทีส่งมาด้วยในหนังสือราชการ ๙๘
การต่อเลขที่หนังสือ ๙๙
การทำสำเนาคู่ฉบับ ๙๙
การจัดลำดับหัวเรื่อง เพื่ออ้างอิง ตรวจสอบ หรือค้นหา ๙๙
การจัดทำรายละเอียดประกอบตัวเรื่อง ๑๐๐
การใช้คำต่ง ๆ ในหนังสือราชการ ๑๐๐
การระบุคำว่า "พ.ศ." ในหนังสือราชการ ๑๐๒
การใช้ลักษณะนามของทหาร ๑๐๒
การระบุหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๒
การลงหมายเลขโทรศัพท์ระบบโทรคมนาคมทหาร ๑๐๓
การปฏิบัติต่อหนังสือราชการของ กห. ๑๐๓
การรับและส่งข่าวทางราชการ ๑๐๔
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ๑๐๖
อนุผนวก ๑ ตัวอย่างการเขียนอ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐๗
อนุผนวก ๒ ตัวอย่างการเขียนชื่อเอกสารอ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐๙
อนุผนวก ๓ ตัวอย่างการต่อเลขที่หนังสือ ๑๑๐
อนุผนวก ๔ ตัวอย่างการทำสำเนาคู่ฉบับ ๑๑๑
อนุผนวก ๕ ตัวอย่างการเขียนผนวก อนุผนวก ประกอบหนังสือราชการ ๑๑๒
อนุผนวก ๖ แบบกระดาษเขียนข่าวร่วม ๑๑๓
อนุผนวก ๗ แบบข่าวราชการทหาร ๑๑๕
ผนวก จ หมายเลขประจำกรม กอง ประกอบอักษรประจำกระทรวงของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
หมายเลขประจำกรม กอง ประกอบอักษรประจำกระทรวงของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ๑๑๙
ผนวก ฉ แบบการรับ การส่งหนังสือ และการจ่าหน้าซอง
อนุผนวก ๑ แบบตรารับหนังสือ ๑๒๑
อนุผนวก ๒ แบบทะเบียนหนังสือรับ ๑๒๒
อนุผนวก ๓ แบบทะเบียนหนังสือส่ง ๑๒๔
อนุผนวก ๔ แบบการจ่าหน้าซอง ๑๒๖
อนุผนวก ๕ แบบการจ่าหน้าซองส่งโดยทางไปรษณีย์ ๑๒๘
อนุผนวก ๖ แบบสมุดส่งหนังสือ ๑๓๐
อนุผนวก ๗ แบบใบรับหนังสือ ๑๓๒
อนุผนวก ๘ แบบบัตรตรวจค้น ๑๓๓
ผนวก ช แบบการเก็บรักษา การยืม และทำลายหนังสือ
อนุผนวก ๑ แบบทะเบียนหนังสือเก็บ ๑๓๕
อนุผนวก ๒ แบบบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ๑๓๗
อนุผนวก ๓ แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง ๑๓๙
อนุผนวก ๔ แบบบัญชีฝากหนังสือ ๑๔๑
อนุผนวก ๕ แบบบัตรยืมหนังสือ ๑๔๓
อนุผนวก ๖ แบบบัญชีหนังสือขอทำลาย ๑๔๕
ผนวก ซ แบบมาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
อนุผนวก ๑ ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน ๑๔๗
อนุผนวก ๒ แบบตราชื่อส่วนราชการ ๑๔๘
อนุผนวก ๓ แบบกระดาษตราครุฑพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ๑๔๙
อนุผนวก ๔ แบบบันทึกข้อความ ๑๕๐
ตอน ๒ เรื่องที่ควรทราบ
ความเป็นมาและการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ บก.ทท. ๑๕๑
แนวทางการพิจารณากำหนดอายุการเก็บเอกสาร (เฉพาะด้านบริหารงานบุคคล) ของ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ๑๕๗
คำอธิบาย
คำอธิบาย ๑ ความหมายของงานสารบรรณ ๑๘๔
คำอธิบาย ๒ วิธีการบันทึก ๑๘๕
คำอธิบาย ๓ การเขียนและการพิมพ์ ๑๘๗
คำอธิบาย ๔ การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ ๑๙๒
คำอธิบาย ๕ การทำสำเนา ๑๙๔
คำอธิบาย ๖ รายงานผลการประชุม ๑๙๕
รายนามคณะทำงานพิจาณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยเรื่องหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ และจัดทำร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมรายชื่อผู้แทนส่วนราชการ ๑๙๗