กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีต่างๆ

- ประชุมสัมมนาเครือข่ายศาสนพิธีกร

- บรรยาย24

- ข้อควรปฏิบัติของ ผบช.ในพิธีทางทหาร ทท.1

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ