กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กองกรรมวิธีข้อมูล

พ.อ.ไพบูลย์ โกมลทัต

ผอ.กกม.สบป.สบ.ทหาร

น.อ.หญิง วรารัตน์ นรินทรภักดี

รอง ผอ.กกม.สบป.สบ.ทหาร

ภารกิจ

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการสารบรรณ ด้านธุรการกำลังพล และด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล
ในกองบัญชาการกองทัพไทย

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนงานด้านการสารบรรณ ด้านธุรการกำลังพล
 • และ ด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล การฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ ในกองบัญชาการกองทัพไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานกรมสารบรรณทหาร บนเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม การใช้โปรแกรม
  การรักษาโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบกรรมวิธีข้อมูล รวมทั้งระบบสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและกำกับดูแล การใช้งาน การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิคของระบบ
  การเชื่อมต่อเครือข่าย และอุปกรณ์สารสนเทศของกรมสารบรรณทหารตามขีดความสามารถ
 • ประสานงานทางด้านกรรมวิธีข้อมูลและระบบสารสนเทศกับส่วนราชการอื่นทั้งภายในและภายนอกกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยให้เป็นไป
  อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาในการบันทึกข้อมูลด้วยกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติที่สนับสนุนงาน ตามความรับผิดชอบของกรมสารบรรณทหาร