กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กองสิทธิประโยชน์กำลังพล

พ.อ.พิพัฒน์ อินทรพงษ์สกุล

ผอ.กสป.สบป.สบ.ทหาร

น.อ. วิเชียร อุไรพันธุ์ ร.น.

รอง ผอ.กสป.สบป.สบ.ทหาร

ภารกิจ

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กำลังพล การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้กับข้าราชการประจำการและผู้ที่เกษียณอายุราชการ

 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานยศ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตรา การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอทหารกองเกียรติยศ การขอแต่งตั้งราชองครักษ์เวร การขอเปลี่ยนเวรประจำพระองค์ การลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาพักเพื่อรอการปลดก่อนเกษียณอายุราชการ และการลาติดตามคู่สมรส
  • ดำเนินการตรวจและขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด รวมทั้งการขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้กับข้าราชการประจำการและผู้ที่เกษียณอายุราชการ
  • ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ