กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กองการกำลังพล

พ.อ.สรรเพชญ บุญแจ่มรัตน์

ผอ.กกพ.สบป.สบ.ทหาร

พ.อ.วีรานุวัตร เสนรังษี

รอง ผอ.กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ภารกิจ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการกำลังพล บำเหน็จความชอบ ประวัติและทะเบียนพล การจัดทำประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และการให้การสนับสนุนการรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน การแต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร การแต่งตั้งยศ การถอดยศข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร การออกจากราชการ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร และการรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
  • ดำเนินการปรับเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การให้รับและงดรับเงินเพิ่มต่าง ๆ และเงิน
    ประจำตำแหน่งของข้าราชการ
  • ดำเนินการบันทึกข้อมูลในสมุดประวัติและดำเนินกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติทางด้านประวัติข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
    การตรวจสอบเวลาราชการทวีคูณ การจัดทำบัตรเหรียญตรา การรายงานข้าราชการถึงแก่กรรม การควบคุมการเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ และการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล