กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


สำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล

พ.อ.ณุสรณ์ พิชัยรณรงค์สงคราม

รอง ผอ.สบป.สบ.ทหาร

พ.อ.อนุพงศ์ โปร่งจิตต์

ผอ.กกพ.สบป.สบ.ทหาร

พ.อ.หญิง พัชรินทร์ ชีวะกานนท์

ผอ.กสป.สบป.สบ.ทหาร

พ.อ.ไพบูลย์ โกมลทัต

ผอ.กกม.สบป.สบ.ทหาร

ภารกิจ

มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการกำลังพล บำเหน็จความชอบ จัดทำประวัติและประวัติอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิประโยชน์กำลังพลและผู้ที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการสารบรรณ ธุรการกำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ