กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กองอนุศาสนาจารย์

พ.ท. สนิท หินไชยศรี

หก.กอศจ.สบ.ทหาร

รอง หก.กอศจ.สบ.ทหาร

ภารกิจ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการอนุศาสนาจารย์ การศึกษาอบรมศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรม การพิธีทางศาสนา การตรวจแนะนำการบำรุงขวัญและการให้คำแนะนำทางศาสนาทั้งปวงแก่ส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนวิเคราะห์และแรงงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

  • พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาอบรมศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรม ตามหลักศาสนาแก่กำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนดำเนินการให้กำลังพล ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจตามความเหมาะสม
  • ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม แก่ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา ตลอดจนช่วยเหลือและสนับสนุนงานพิธีการต่างๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรศาสนา หน่วยงานสายงานอนุศาสนาจารย์ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และการสังคมสงเคราะห์อื่นๆ
  • ดำเนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย