กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กองพิธีการ

พ.อ.ยุทธศักดิ์ พรหมทา

ผอ.กพก.สบ.ทหาร

พ.อ.วีรานุวัตร เสนรังษี

รอง ผอ.กพก.สบ.ทหาร

ภารกิจ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการในกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองพิธีการเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบงานพิธีการทางทหาร ในกองบัญชาการกองทัพไทย (เว้นพิธีเกี่ยวกับการฝึกศึกษา
    และพิธีการทางศาสนา)
  • การจัดนายทหารรับ - ส่งเสด็จฯ และเข้าเฝ้าฯ ในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ
  • การประสานนายทหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามเสด็จ ในงานพระราชพิธี
  • การจัดผู้แทนเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งการเชิญ และการต้อนรับ
  • การขอพระราชทานเพลิงศพ