กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กองการสารบรรณ

พ.อ.รัฐพล ธูปประสม

ผอ.กสบ.สบ.ทหาร

พ.อ.พิพัฒน์ อินทรพงษ์สกุล

รอง ผอ.กสบ.สบ.ทหาร

น.อ. จิรศักดิ์ รอดเชื้อ

ผช.ผอ.กสบ.สบ.ทหาร

ภารกิจ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเก็บเอกสารแบบธรรมเนียม การฝึกศึกษาในสายวิทยาการ
เหล่าทหารสารบรรณ และการควบคุมกำลังพลเหล่าทหารสารบรรณในกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการ
กองการสารบรรณเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

  • ดำเนินการรวบรวม เก็บรักษา คำสั่ง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียม ให้ถูกต้องและทันสมัย
  • เป็นศูนย์รับ - ส่งเอกสารในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งการแยกเรื่อง การควบคุม การเเก็บรักษา
    การสำเนาแจกจ่าย และการทำลายเอกสาร
  • การจัดการศึกษา พัฒนากำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยในเหล่าทหารสารบรรณเป็นรายบุคคล
    ควบคุมกำลังพลเหล่าทหารสารบรรณ และเผยแพร่ความรู้ด้านงานสารบรรณ
  • การออกคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทยในเรื่องการรักษาการณ์
  • โต้ตอบเอกสารทางธุรการเกี่ยวกับแบบธรรมเนียม