กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กองกลาง

น.อ.หญิง จันทร์ฉาย จันทร์แทน

ผอ.กกล.สบ.ทหาร

น.อ.มนตรี เอนกสุข ร.น.

รอง ผอ.กกล.สบ.ทหาร

ภารกิจ

มีหน้าที่ดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การฝึกศึกษา การส่งกำลังบำรุง
การสวัสดิการ และการรักษาความปลอดภัย มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

  • ดำเนินการทางธุรการ และการจัดการกำลังพล การฝึกศึกษา และการรักษาความปลอดภัยในกรมการสารบรรณทหาร
  • ดำเนินการส่งกำลังและบริการให้แก่หน่วยในกรมสารบรรณทหารในเรื่องการพลาธิการ การเคลื่อนย้าย
    การส่งกำลัง การยุทธโยธา และการสวัสดิการ
  • ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย ซ่อมและจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ให้กับหน่วยในกรมสารบรรณทหาร
  • ดำเนินการจัดหาแบบพิมพ์ และแบบธรรมเนียม สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย