กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สบ.ทหาร 2563

# ข้อมูลพื้นฐาน  # การบริหารงาน  # การบริหารเงินงบประมาณ  # การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากร  # การส่งเสริมความโปร่งใส  # การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต  # มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต 

OIT1 ข้อมูลพื้นฐาน

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT01.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT02.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT03.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT04.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT05.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT06.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT07.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT08.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT1/OIT09.pdf
^ ขึ้นด้านบน

OIT2 การบริหารงาน

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT2/OIT010.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT2/OIT011.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT2/OIT012.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT2/OIT013.pdf
^ ขึ้นด้านบน

OIT3 การบริหารเงินงบประมาณ

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT3/OIT014.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT3/OIT015.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT3/OIT016.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT3/OIT017.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT3/OIT018.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT3/OIT019.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT3/OIT020.pdf
^ ขึ้นด้านบน

OIT4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT4/OIT021.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT4/OIT022.pdf
^ ขึ้นด้านบน

OIT5 การส่งเสริมความโปร่งใส

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT5/OIT025.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT5/OIT026.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT5/OIT027.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT5/OIT028.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT5/OIT029.pdf
^ ขึ้นด้านบน

OIT6 การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT6/OIT030.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT6/OIT031.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT6/OIT032.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT6/OIT033.pdf
^ ขึ้นด้านบน

OIT7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หน้า
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT7/OIT040.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT7/OIT041.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT7/OIT042.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT7/OIT043.pdf
http://dag.rtarf.mi.th/2020/กพร. 63/OIT7/OIT044.pdf
^ ขึ้นด้านบน