กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

- บัญชีรายการแจกจ่ายเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบรายงานผลการปฏิบัติโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แบบฟอรม์รับสมัครจิตอาสาของหน่วยพระราชทาน (จิตอาสางานพระบรมศพฯ) และจิตอาสาทั่วไป- รายการประเภทของงาน

- หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มประวัติรับราชการของผู้เกษียณอายุ

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- บรรยายสิทธิกำลังพล (เกษียณอายุ) 4 พ.ค.60

- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

- การฝึกอบรมการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2558

- ประกาศกรมสารบรรณทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

- รายชื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 58

- แนวทางการดำเนินการต่อเครื่องทำลายเอกสาร

- แบบสำรวจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ข้อมูลแผนการจัดขบวนรถโดยสารเป็นส่วนรวม และผังการเดินทางไปร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙

- หนังสือ สรอ. ขอรับการสนับสนุนประวัติย่อ

- ฟอร์มประวัติย่อรับราชการ

- การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-Doc) งป.๖๐ (รายละเอียดการอบรมฯ และรายชื่อผู้อบรมฯ)