กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด : งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการแก้คำสั่งฯ เลื่อนและปรับชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร (โควตายาเสพติด ปี ๕๖)

- อบรม (Mil-Doc) 2546 (แจ้ง สน.ผบ.ทสส. และ ส่วนราชการใน บก.ทท. 58)

- แบบฟอร์มขอใช้บริการ E-mail กองบัญชาการกองทัพไทย (แบบบุคคล)

- แบบฟอร์มการขอรหัสผ่าน E-mail กองบัญชาการกองทัพไทย

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

 

ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

คู่มือสรุปกิจการด้านกำลังพล 57

คู่มือสรุปกิจการด้านกำลังพล 56

- 1-8 กฏระเบียบคำสั่ง ๑-๘

- 1-3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ฉบับที่8

- 4 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง

- 5 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร(ฉบับที่ ๑๒)

- 6 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร(ฉบับที่ ๑๓)

- 7 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการพักราชการ(ฉ๒)๒๕๕๕

- 8 ข้อบังคับ กห.มาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา๒๕๕๖

- 9 สำเนาข้อบังคับว่าด้วยการลา พ.ศ.2555

- 10 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำ

- 11 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ (ฉบับที่3) 2556

- 12 ระเบียบ กห.การกำหนดหมายเลขประจำตัว(ฉ๓)๒๕๕๖

- 13 ระเบียบ กห.การพิจารณาบำเหน็จประจำปี(ฉ๒)๒๕๕๖

- 14 ระเบียบ กห.สภากลาโหม(ฉ๒)๒๕๕๕

- 15 ระเบียบคณะกรรมการศึกษา๒๕๕๕

- 16 ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วย รร.ตท. พ.ศ.2555

- 17 ระเบียบสวัสดิการ บก.ทท.(ฉ๒)๒๕๕๕

- 18 แก้ไขระเบียบว่าด้วยการฝึกล่าสุด

- 19 ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหม ฯ 2555

- 20 ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

- 21 ร่าง คำสั่ง KM บก.ทท.

9 กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร

- 695 แนวทางพิจารณาข้าราชการที่เกษียณ

- 1048 ชวนผู้เกษียณมารับบำเหน็จที่ บก.ทท.

- 3037 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้เกษียณอายุ ONE STOP SERVICE

- ONE STOP SERVICE

10 กคง.สนผพ.กพ.ทหาร

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉ๖)๒๕๕๖

- ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

- พรฎ.การจ่ายเงินเดือน,เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน(ฉ๕)๒๕๕๕

- มติ กขท.เรื่องกบข.

11 กปค.กพ.ทหาร

- 01 การแต่งเครื่องแบบในห้วงระยะเวลาสำคัญ

- 02 ขออนุมัติใช้หมวกทรงอ่อนสีดำ

- กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ นพอ.,นดอ.

- คณก.ทำหน้าที่ตามคำสั่ง

- คำสั่งมอบอำนาจ ผบ.ทสส.๕๖

- เครื่องแบบ ทอ.

- เงินเดือนเต็มขั้น

- ระเบียบกำหนดสายงานที่รับผิดชอบ๒๕๕๕

- หลักการจ่ายบำเหน็จพวกเออรี่

- อนุมัติหลักการจัด น.ผู้ใหญ่ของ บก.ทท.ปฏิบัติราชการ

- อนุมัติหลักการประดับธง๑๐๐ปีพระสังฆราช

12 กบพ.กพ.ทหาร

- การจ่ายเงิน พสร.ในย่านอันตราย

- การใช้คำย่อและหมายเลขประจำหน่วยใหม่ของ บก.ทท.

- คณก.ประเมินผล๕ส.บก.ทท.

- คำย่อศูนย์คอรัปชั่น กห

- ซักซ้อมการรับเงิน กบข.ในระบบ e-pansion

- แนวทางการขอสิทธิให้กับกำลังพล

- เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน

- สินเชื่อสวัสดิการ บก.ทท.กับTMB

13 กพพ.กพ.ทหาร

- บูรณาการด้านการศึกษา

- ปัญหา ยศ.ของสปท.

14 กพบท.กพ.ทหาร

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพลปี ๒๕๕๖

คู่มือสรุปกิจการด้านกำลังพล 55

คู่มือสรุปกิจการด้านกำลังพล 54

คู่มือสรุปกิจการด้านกำลังพล 53. เล่ม 1

คู่มือสรุปกิจการด้านกำลังพล 53. เล่ม 2