กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด : งานสิทธิประโยชน์กำลังพล

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลด

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีความประสงค์จะลาหยุดพักราชการเพื่อรอการปลดเพราะเหตุครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

แบบฟอร์ม

ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยขั้นตอนการขอแต่งตั้งยศและเลื่อนยศของข้าราชการทหาร สังกัด บก.ทท. พ.ศ.2561

คู่มือกระบวนการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร และสังกัดเมื่อออกจากราชการ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539