กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


โครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ บก.ทท. โดยมี นรอ. สังกัด บก.ทท. เป็นกลุ่มนำ
ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

จำนวน 13 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม หน่วย รายงานการปฏิบัติ #
1 21 ก.พ.61 กบ.ทหาร
เปิด
2 15 ก.พ.61 ขว.ทหาร เปิด
3 14 ก.พ.61 สยย.ทหาร
เปิด
4 30 ม.ค.61 สจร.ทหาร เปิด
5 26 ม.ค.61 ศปร. เปิด
6 15 ม.ค.61 ยก.ทหาร
เปิด
7 07 - 13 ม.ค.61 สสก.ทหาร
เปิด
8 27 ธ.ค.60 สตน.ทหาร เปิด
9 20 ธ.ค.60 สลก.บก.ทท.
เปิด
10 22 ธ.ค.60 ผท.ทหาร เปิด
11 8 ธ.ค.60 สน.บก.บก.ทท. เปิด
12 22 พ.ย.60 สบ.ทหาร เปิด
13 31 ต.ค.60 บก.ทท. โดย สบ.ทหาร
เปิด