กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


โครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ บก.ทท. โดยมี นรอ. สังกัด บก.ทท. เป็นกลุ่มนำ
ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

จำนวน 5 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม หน่วย รายงานการปฏิบัติ #
1 20 - 24 พ.ย.60 สบ.ทหาร เปิด
2 3 - 9 ธ.ค.60 สน.บก.บก.ทท. เปิด
3 18 - 24 ธ.ค.60 ผท.ทหาร
เปิด
4 11 - 17 ธ.ค.60 สลก.บก.ทท.
เปิด
5 31 ต.ค.60 บก.ทท. โดย สบ.ทหาร
เปิด