กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

จำนวน 59 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม หน่วย รายชื่อจิตอาสา #
21 23 พ.ย.60 ยก.ทหาร เปิด
22 24 พ.ย.60 ชด.ทหาร เปิด
23 25 พ.ย.60 สปท. เปิด
24 26 พ.ย.60 ผท.ทหาร เปิด
25 27 พ.ย.60 สส.ทหาร เปิด
26 28 พ.ย.60 ศตก. เปิด
27 29 พ.ย.60 นทพ. เปิด
28 30 พ.ย.60 ศรภ. เปิด
29 1 ธ.ค.60 สบ.ทหาร เปิด
30 2 ธ.ค.60 กพ.ทหาร เปิด
31 3 ธ.ค.60 สตน.ทหาร, สธน.ทหาร, สสก.ทหาร เปิด
32 4 ธ.ค.60 ผท.ทหาร เปิด
33 5 ธ.ค.60 กง.ทหาร เปิด
34 6 ธ.ค.60 นทพ. เปิด
35 7 ธ.ค.60 กบ.ทหาร เปิด
36 8 ธ.ค.60 ยบ.ทหาร เปิด
37 9 ธ.ค.60 ขว.ทหาร เปิด
38 10 ธ.ค.60 ยก.ทหาร เปิด
39 11 ธ.ค.60 สน.บก.บก.ทท. เปิด
40 12 ธ.ค.60 ศรภ. เปิด