กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร

25 ก.ค.61

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดย กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
อ่านต่อ >>

24 มิ.ย.61

ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล การตรวจสมุดประวัติบุคคล และบริการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ให้แก่กำลังพลของ นทพ. (บก.สนภ.4 นทพ. และ นขต.สนภ.4 นทพ.
อ่านต่อ >>

29 พ.ค.61

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่านต่อ >>

23 พ.ค.61

ข้าราชการ สบ.ทหาร เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ >>

16 พ.ค.61

การซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของส่วนราชการในอาคาร 4 บก.ทท. ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>

15 พ.ค.61

การประชุมชี้แจงการขอเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในกองบัญชาการกองทัพไทย
อ่านต่อ >>

9 พ.ค.61

ผอ.สบป.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายสิบ เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61
อ่านต่อ >>

2 พ.ค.61

จก.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61
อ่านต่อ >>
ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบรายงานผลการปฏิบัติโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แบบฟอรม์รับสมัครจิตอาสาของหน่วยพระราชทาน (จิตอาสางานพระบรมศพฯ) และจิตอาสาทั่วไป- รายการประเภทของงาน

- หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มประวัติรับราชการของผู้เกษียณอายุ

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- บรรยายสิทธิกำลังพล (เกษียณอายุ) 4 พ.ค.60

- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

  อ่านต่อ

งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
ระบบบริหารจัดการของหน่วย
ส่วนราชการที่สำคัญ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014