กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร

27 ธ.ค.62

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นต้นสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านต่อ >>

5 ธ.ค.62

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
อ่านต่อ >>

11 พ.ย.62

พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น ณ ห้องประชุมและสัมมนา ชั้น 9
อ่านต่อ >>

11 พ.ย.62

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมและสัมมนา ชั้น 9 อาคาร 9 บก
อ่านต่อ >>

01 พ.ย.62

การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-doc) V.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านต่อ >>

30 ต.ค.62

การประชุมหารือการคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ สายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ >>

13 ต.ค.62

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ >>

1 ต.ค.62

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ 2563 (วาระ ต.ค.62)
อ่านต่อ >>
ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบรายงานผลการปฏิบัติโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แบบฟอรม์รับสมัครจิตอาสาของหน่วยพระราชทาน (จิตอาสางานพระบรมศพฯ) และจิตอาสาทั่วไป- รายการประเภทของงาน

- หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มประวัติรับราชการของผู้เกษียณอายุ

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- บรรยายสิทธิกำลังพล (เกษียณอายุ) 4 พ.ค.60

- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

  อ่านต่อ

งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
ระบบบริหารจัดการของหน่วย
ส่วนราชการที่สำคัญ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014