กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 คณะจิตอาสางานนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  ดูทั้งหมด 
31 ธ.ค.60 ศรภ.
30 ธ.ค.60 นทพ.
29 ธ.ค.60 สบ.ทหาร
28 ธ.ค.60 ศตก.
 โครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ บก.ทท. โดยมี นรอ. สังกัด บก.ทท. เป็นกลุ่มนำ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ดูทั้งหมด 
18 - 24 ธ.ค.60 ผท.ทหาร
11 - 17 ธ.ค.60 สลก.บก.ทท.
3 - 9 ธ.ค.60 สน.บก.บก.ทท.
20 - 24 พ.ย.60 สบ.ทหาร
 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

8 ม.ค.61

พล.อ. ยศนันท์ หร่ายเจริญ รอง ผบ.ทสส.(4) ได้กรุณาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสารบรรณทหาร ณ อาคาร 4 สบ.ทหาร

28 ธ.ค.60

พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบหนังสือประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท. รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27 ธ.ค.60

กำลังพล สบ.ทหาร เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อ 27 ธ.ค.60

20 ธ.ค.60

จก.สบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล สบ.ทหาร และหน่วยในพื้นที่ในการเดินทางไปถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวให้กับข้าราชการ สนภ.3 นทพ. แล

14 ธ.ค.60

เมื่อ 14 ธ.ค.60,0830-1200 สบ.ทหาร จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่ากระบี่ ตามแนวทางการฝึกพระราชทาน โดยครูฝึกจาก ร.1 รอ.

7 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร จัดการอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

4 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร ได้จัดกำลังพล สบ.ทหาร เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

23-24 พ.ย.60

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- บัญชีรายการแจกจ่ายเอกสารประกอบการลงบัญชี (แบบ บช.) แบบพิมพ์ กง. (แบบ กง.) และแบบพิมพ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบรายงานผลการปฏิบัติโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แบบฟอรม์รับสมัครจิตอาสาของหน่วยพระราชทาน (จิตอาสางานพระบรมศพฯ) และจิตอาสาทั่วไป- รายการประเภทของงาน

- หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มประวัติรับราชการของผู้เกษียณอายุ

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- บรรยายสิทธิกำลังพล (เกษียณอายุ) 4 พ.ค.60

- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

  อ่านต่อ

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014