กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / การประชาสัมพันธ์

- พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษานักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก 4 มี.ค.62