กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

สายสะพายข้าราชการ ประจำปี 2560

ชั้นต่ำกว่าสายสะพายข้าราชการ ประจำปี 2560

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ท.ช.)

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ท.ม.)

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ต.ช.)

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ต.ม.)

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ช.)

6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น จ.ม.)

7. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ช.)

8. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น บ.ม.)

9. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ร.ท.ช.)

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ลูกจ้าง) ประจำปี 2560

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (พนักงานราชการ) ประจำปี 2560