กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภารกิจหน่วย

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการกำลังพล พิธีการ และการฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณของกองบัญชาการกองทัพไทย มีเจ้ากรมสารบรรณทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

 • เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา และกำกับการในกิจการสารบรรณในกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและเป็นศูนย์รับส่งเอกสารในกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการให้การศึกษา ฝึกและอบรมในด้านสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทหารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับธุรการกำลังพล บำเหน็จความชอบ ประวัติและประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บัตรประจำตัวข้าราชการ และสิทธิกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ และการขอทหาร กองเกียรติยศ รวมทั้งบำเหน็จตกทอดและสิทธิประโยชน์กำลังพลของผู้ที่เกษียณอายุราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการสารบรรณ ธุรการกำลังพล และสิทธิประโยชน์กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการในกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ ให้กับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านอนุศาสนาจารย์ และการให้คำแนะนำทางศาสนาทั้งปวงแก่ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ