กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


30 ต.ค.62 การประชุมหารือการคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ สายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สบ.ทหาร ชั้น 5 อาคาร 9 บก.ทท.