กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


18 ก.ย.62 พิธีเปิดศูนย์ประชุมและสัมมนา กองบัญชาการกองทัพไทย