กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


07 ส.ค.62 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมอบรมโครงการ "บก.ทท. ฝึกปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิต" กิจกรรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (MOD-R : Medical Office de Resuscitation) ณ ห้องประชุม 703 อาคาร 4 บก.ทท.