กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


25 ก.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562