กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


11 ก.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562