กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


20 มิ.ย.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562