กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


14 มิ.ย.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นผู้บรรยายการอบรมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคาร 15 บก.ทท.