กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


23 พ.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายสิบอาวุโสสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ๗๐๓ สบ.ทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๔ บก.ทท.