กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


30 เม.ย.62 จก.สบ.ทหาร ได้เป็นประธานเปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโสสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62