กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


10 เม.ย.62 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และขอรับพรจากผู้บังคับบัญชา สบ.ทหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒