กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


29 มี.ค.62 พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.สบ.ทหาร