กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


13 มี.ค.62 จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร ปฏิบัติกิจกรรม big cleaning day บริเวณอาคาร 4 บก.ทท.