กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


28 ก.พ.62 รอง จก.สบ.ทหาร เป็นประธานปิดการฝึกอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 28 ก.พ.62