กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


27 ก.พ.62 จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร สวดมนต์ประจำสัปดาห์