กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


12 ก.พ.62 จก.สบ.ทหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 12 ก.พ.62