กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


07 ธ.ค.60 กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการฝึกอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ ส.ต., จ.ต. - ส.อ., จ.อ. และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตรของ บก.ทท. จำนวน 30 นาย ตั้งแต่วันที่ 7-21 ธ.ค.60 ณ ห้องเรียน 701 ชั้น 7 อาคาร 4 บก.ทท.