กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


06 ธ.ค.61 ข้าราชการ สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรับสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 6-7 ธ.ค.61