กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


01 ธ.ค.61 ข้าราชการ สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรับสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 1-2 ธ.ค.61