กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


18 ต.ค.61 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน