กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


12 ก.พ.61 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.พ.61 เวลา 0930-1530
- สบ.ทหาร ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติของประธานในพิธีและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคาร 15 บก.ทท.
- มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ฝสธ., อศจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก สม., ทบ., ทร., ทอ. และส่วนราชการใน บก.ทท. โดยมี รอง ผบ.ทสส. (3) เป็นประธาน