กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


23 พ.ย.60 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 เรื่อง คือการบันทึกประวัติรับราชการ และการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จตกทอด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.60 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.น.ย.