กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


20 ธ.ค.60 จก.สบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล สบ.ทหาร และหน่วยในพื้นที่ในการเดินทางไปถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวให้กับข้าราชการ สนภ.3 นทพ. และ นพค.36 สนภ.3 นทพ.