กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


01 เม.ย.64 พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 3 นาย