กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


30 มี.ค.64 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง จก.สบ.ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 บก.ทท.